سفارش پرتال پشتیبانی کایاکو


 • یک ستاره

  تماس بگیرید

  پکیج یک ستاره

  قالب قسمت کاربری (راست چین):
  فارسی قسمت کاربری:
  قالب Admin:
  فارسی ساز Admin:
  شمسی ساز:
  قالب Staff:
  فارسی ساز Staff:
  ماژول پیام کوتاه:
  قیمت ماژول پیام کوتاه:
  175/000 تومان
  قالب قسمت کاربری (راست چین)
  فارسی قسمت کاربری
  قالب Admin
  فارسی ساز Admin
  شمسی ساز
  قالب Staff
  فارسی ساز Staff
  ماژول پیام کوتاه
  قیمت ماژول پیام کوتاه

 • دو ستاره

  تماس بگیرید

  پکیج 2 ستاره

  قالب قسمت کاربری (راست چین):
  فارسی قسمت کاربری:
  قالب Admin:
  فارسی ساز Admin:
  شمسی ساز:
  قالب Staff:
  فارسی ساز Staff:
  ماژول پیام کوتاه:
  قیمت ماژول پیام کوتاه:
  175/000 تومان

 • سه ستاره

  تماس بگیرید

  پکیج سه ستاره

  قالب قسمت کاربری (راست چین):
  فارسی قسمت کاربری:
  قالب Admin:
  فارسی ساز Admin:
  شمسی ساز:
  قالب Staff:
  فارسی ساز Staff:
  ماژول پیام کوتاه:
  قیمت ماژول پیام کوتاه:
  175/000 تومان

 • چهار ستاره

  تماس بگیرید

  پکیج چهار ستاره

  قالب قسمت کاربری (راست چین):
  فارسی قسمت کاربری:
  قالب Admin:
  فارسی ساز Admin:
  شمسی ساز:
  قالب Staff:
  فارسی ساز Staff:
  ماژول پیام کوتاه:
  قیمت ماژول پیام کوتاه:
  رایگان

توضیحات

1- بعد از پرداخت به صورت خودکار فایل ها و مستندات نصب و اموزش کامل سیستم کایاکو در اختیار شما قرار میگیرد

2- سیستم کایاکو که در اختیار شما قرار میگیرد به صورت نامحدود کاربر و پرسنل میباشد و هیچ محدودیت زمانی شما نخواهید داشت.

3- بروز رسانی تا یک سال بصورت رایگان انجام خواهد شد.

4- جهت تمایل برای نصب بر روی هاست و یا سرور شما (پیش نیاز های سیستم به عهده مشتری میباشد) مبلغ 25 هزار تومان بابت نصب کایاکو دریافت خواهد شد.

5- در صورت پیکربندی پیش نیازها و نصب توسط تیم فنی ما مبلغ 100 هزار تومان دریافت خواهد شد.

پیش نیازهای سیستم

Server software requirements
PHP PHP 5.4 or later is required. PHP 5.5 is recommended
MySQL server MySQL version 5.5 or later (we recommend the very latest stable release)
PHP decoders Source Guardian Optimizer
Web server Apache 2.2 or later
Operating system Centos 6
Required settings
PHP

max_execution_time: "600"

max_input_time: "600"

magic_quotes_gpc: "Off" (this setting is not a part of standard "php.ini" file supplied with PHP 5.4.x)

memory_limit: "256M" (this will vary - if you plan on using the Kayako import tool, or if the web server is shared, a higher limit is required)

file_uploads: "On"

upload_max_filesize: "20M"

post_max_size: "20M"

max_file_uploads: "20"

Apache If you have mod_security installed on your apache web server, mod_security must be disabled or your Kayako helpdesk files whitelisted (exempt from all mod_security rules).
MySQL sql-mode : set to not strict.
Required PHP modules
mbstring - mcrypt - gd with Freetype support - curl - mysql - MySQLi (required for PHP 5.5 and later) - pdo - pdo_mysql - simplexml - filter - json - imap - sockets - xml - dom